Chistorra

Chistorra

16

Spicy Spanish chorizo, warm lentils